yedidiyah.com
Parashat Vayetzei
Torah: Genesis 28:10 – 32:3 Haftarah: Hosea 12:13 – 14:10