yedidiyah.com
Parashat Tetzaveh
Torah: Exodus 27:20 – 30:10Maftir: Deuteronomy 25:17 – 25:19 | Shabbat ZachorHaftarah: I Samuel 15:2 – 15:34 | Shabbat Zachor