yedidiyah.com
Parashat Beshalach
Torah: Exodus 13:17 – 17:16Haftarah: Judges 4:4 – 5:31