yasmineg.com
אשה תחת השפעה
אזהרה: הפוסט הזה נכתב כשאני עדיין תחת השפעה. ייאמר לזכותי שהחזקתי מעמד סרט שלם עד ששלפתי אנקדוטה קולנועית חסרת חשיבות ליד אנשים זרים לגמרי. בדרך כלל כבר בתחילת סרט אני מחדדת בפני הצופה ההדיוט את הה…