xuan75.wordpress.com
Hiệp đồng chặt chẽ, kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 QĐND – Sau hiệp định Pa-ri được ký kết ngày 27-1-1973, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi căn bản, có lợi cho ta bất lợi cho địch. Nắm thời cơ,…