xuan75.wordpress.com
Nam bộ những ngày hào hùng – Kỳ 4
Sài Gòn và những ngày cuối TT – Càng về cuối cuộc chiến tranh càng có nhiều người Mỹ tiến bộ, trong đó có nhiều nhân vật cấp cao trong phái đoàn hai viện hai đảng Mỹ đến Sài Gòn đầu năm 1975,…