xuan75.wordpress.com
Cuộc tháo chạy tán loạn – Phần 3
Đại sứ Graham Martin oOo Ngày 24 tháng 6 năm 1973, năm tháng sau khi ngừng bắn, Graham Martin được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn thay Charles Whitehouse, đại diện lâm thời từ ngày Bunker về …