xavi.wordpress.com
நினைவுகள் வாழும் வீடு
நினைவுகள் வாழும் வீடு மௌனத்தின் பதுங்கு குழியாய் சலனமற்றிருக்கிறது குடும்ப வீடு. குருவிகளற்ற கூடாய் அது எதிர்பார்ப்புகளின் ஏக்கங்களைச் சுமந்து காத்திருக்கிறது. பழமையின் சுவடுகள் கலையாமலிருக்க சருகு…