xavi.wordpress.com
பிரியாதிருக்க ஓர் பிரியாவிடை
பிரியத்துக்குரிய தோழி, வரவேற்புக்கு இருக்கும் வாசனை மனம் வழியனுப்புதலில் இருப்பதில்லை. இலையுதிர் காலத்தில் பூக்களுக்கேது பூபாளம். நினைவுகளின் பெட்டகங்கள் நிரம்பி வழியும் போது சாவியோடு நீ விலகிச் செ…