xavi.wordpress.com
படிகளில் காத்திருக்கும் கதைகள்.
கிராமத்து வீட்டின் வாசல்படிகளில் அமைதியாய் அமர்ந்திருக்கின்றன கதைகள். படிகளில் அமர்ந்து பேன் பார்க்கையில் பாட்டி சொன்னவையாய் இருக்கலாம். சிறுகல் பொறுக்கி பாறை விளையாடுகையில் சகோதரி சொன்ன கதைகளாகவும…