xavi.wordpress.com
இப்படியாய் என் காதல்…
கம்பிக்குள் ஓடும் மின்சாரம் போன்றதோ, கம்பிக்கு வெளியே ஓடும் காற்றைப் போன்றதோ தான் என் காதல். கருவிகளின் இசைவுகளிலோ, இலைகளின் அசைவுகளிலோ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் இருப்பை. என்னால் காட்ட முடியாது …