yukfun.co.uk
Music Video Friday: Sakanaction - YUK FUN BLOG
Today's music video is『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』(Bach no Senritsu o Yoru ni Kiita Sei Desu) by サカナクション (Sakanaction).