yachadkollel.com
Chumash with Rashi – Ki Tisa – R. Avraham Levychaim
via Yachad Kollel