wordsoftruthandlife.com
גילוי האמת כולה – הברית החדשה
איני יכול לשכוח את הרגע בו הבחנתי, בבית הספר, בכך שאחי נשא עמו ברית חדשה בכיס האחורי של מכנסיו. חשבתי לעצמי, “מה זו ברית חדשה?” אולי זו מהדורה מוגהת של הברית הישנה… מהדורה שנייה א…
TruthAndLife