wordsoftruthandlife.com
העבודה הכל-כוללת של המשיח כפי שהיא מתגלית בנבואה הגדולה של ספר ישעיהו פרק נג
אחד הקטעים החשובים ביותר של התנ”ך הדנים במשיח הוא ישעיהו פרק נג. בו מוצג חזון תמציתי וחודר של ארבעת שלבי עבודתו הכל-כוללת של המשיח: התגשמותו בבשר וחייו האנושיים, צליבתו, תחייתו ועלייתו לשמים.…
TruthAndLife