wordsoftruthandlife.com
התגלות המשיח בחג החנוכה – חג ההקדשה, חג האורים
ראשית, הבה נסתכל על התיעוד ההיסטורי של חג החנוכה, אשר מוכר לנו, ואז נתבונן עמוק יותר על מנת לראות את התגלות המשיח בחג זה עבור חווייתנו. חג החנוכה היה הנצחה של שיקום המקדש שזוהם. המקדש זוהם על ידי מ…
TruthAndLife