wattpad.com
[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ
"Lưu tiểu thư, anh thích em!" "Con mẹ nó ông đây là đàn ông." ... "Lưu tiểu thư, anh yêu em!" "Kyaaa... còn gọi một tiế...