wattpad.com
[Đam mỹ] Mạng trường, đi chết đi!
Mạng trường, đi chết đi! Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia Thể loại: đoản văn nhiều chương, vườn trường, mặt than giảng...