wattpad.com
Vai chính lại muốn cướp ta kịch bản - Nhất Bôi Tửu Lương
Liên tái Là một người an phận thủ thường người hiện đại, An Minh Hối chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày bị ép lấy bện...