wattpad.com
TỔNG HỢP 1 - CÔNG KHỐNG / THỤ SỦNG CÔNG
Đăng lại. Tag: công khống - thụ sủng công - thụ truy công - trung khuyển thụ - si hán thụ - si tình thụ - thâm tình thụ...