vietnamconsulate-luangprabang.org
Hợp tác kinh tế trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt Nam - Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Lễ kỷ niệm 55 năm