vietnamconsulate-luangprabang.org
Doanh nghiệp Việt hiểu về Trump như thế nào? - Người Việt tại Luang Prabang
Lý thuyết là điều Donald Trump không quan tâm, nếu điều gì hiệu quả, làm điều đó,