vietnamconsulate-luangprabang.org
Sự mở rộng của các tổ chức giáo dục quốc tế là xu hướng tất yếu
Cho con học tập ở các trường quốc tế ở Việt Nam là nhu cầu ngày càng tăng cũng là một xu hướng giáo dục phù hợp với bối cảnh kinh tế. Cơ hội lựa chọn của các gia đình được mở rộng khi nhiều tổ chức giáo dục được thành lập mới và sự phát triển của các đơn vị tư vấn du học uy tín như USIS Education, IDP Việt Nam,…