vansterpartiet.se
Sex timmars arbetsdag i en nära framtid
Strategin är att införa sex timmars arbetsdag etappvis och redan nu pågår försöksverksamheter – runt om i landet där Vänsterpartiet styr – med arbetstidsförkortning. Ida Legnemark från …