ucf.cat
Logística hospitalària, Integració de la cadena logística del proveïdor al pacient. Gestió de pròtesis.
Update economicofinancer. Mòdul 3. Sessió 12. Com a continuació del treball de logística interna hospitalària anterior fem una ampliació i englobem la gestió des del proveïdor i fins al pacient. Gestió de pròtesis. Objectius Ampliar la