traimoxanh.com
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG NHẬN THỨC VỀ HỘI CHỨNG DOWN
Hỗ trợ cho sự tự lập. Một số người có hội chứng Down lên tiếng về nhu cầu của họ, và cách mà cộng đồng có thể giúp họ. Quan trọng là mọi người lắng nghe