totaltaipei.com
Enjoy Xie Ke Huang at Cheng Zu - Total Taipei
Tired of baozi and jianbao? Sample (蟹殼黃) xie ke huang at Cheng Zu at the corner of Chongqing Rd. & Xiangyang Rd. in Taipei's Zhongzheng District.