top.medjimurje.info
Besida za mojega nona
Moj nono zva se Florian ma svi su ga zvali Cvitko. Dela je on na krovu i oko hiže da mu fameja bude ča bliže. Svako jutro bi se sta u pet okupa i ubrija pa poša na kafe da bi u osan po kruh i đorna poša pa nonu doma zbuditi doša.