toithay.com
Đi chơi Huế – Phần 2: Di chuyển và nghỉ ngơi
Nằm trong loạt bài thông tin du lịch Huế, mình sẽ viết về di chuyển và nghỉ ngơi, hai phần rất quan trọng trong một chuyến đi chơi. Di chuyển Trong số các phương tiện vào Huế, chỉ còn có mỗi đường …