tinlanhorange.com
Dâng Hiến - Giving - Tin Lành Orange - Orange Church
Thưa quý vị,Hội Thánh Orange tiếp nhận việc dâng hiến trên mạng (online) và dâng hiến điện tử (electronic) qua chương trình Pushpay. Quý vị có thể dâng hiến qua mạng lưới điện toán (online) hay qua smartphone! DÂNG HIẾN QUA PUSHPAY APP Xin quý vị “gửi nhắn tin” (text) về số 77977 ba chữ: …