thivien.net
Bài thơ: Vận hẩm (dangvanhoan)
Cả nể, cho nên, mới nhọc lòng: Nợ đời - vay trả - mãi không xong; Oán ân chồng chất, bao giờ hết? Cái vận hẩm hưu cứ lộn vòng.