thivien.net
Bài thơ: Cuồng vọng với lợi quyền (dangvanhoan)
Khao khát lợi quyền - Hoạ diệt thân Vì tiền, loạn thị, dễ sa chân Hố sâu, cạm bẫy,... ngay kề đấy Bóng tối, mê cung,... đã quá gần Cuồng chí, liều thân, thành ác bá Loạn tâm, thủ đoạn, hoá vô nhân Ngôi cao, rồi cũng đời u ám Thiếu đủ, Trời ban, có ph…