thivien.net
Bài thơ: Ký Mục thị ngự xuất U Châu - 寄穆侍御出幽州 (Vương Xương Linh - 王昌齡)
Nhất tòng ân khiển độ Tiêu Tương, Tái bắc Giang Nam vạn lý trường. Mạc đạo Kế Môn thư tín thiểu, Nhạn phi do đắc đáo Hành Dương.