thivien.net
Bài thơ: Chức Nữ - 織女 (Thái Thuận - 蔡順)
Kim thoa nhàn khước kỷ quang âm, Mỗi đáo tây phong tứ bất cấm. Hội cách Ngưu Lang thông nhật thiểu, Hận linh Ô Thước khứ thời thâm. Tinh Hà nhất đới niên niên lộ, Vân bạc tam canh dạ dạ tâm. Chung cổ thử sầu thuỳ hội đắc, Nhân gian phó dữ biệt ly …