thivien.net
Bài thơ: B. Vô đề (Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh)
Ngậm hạt muối nhận ra đời vị ngọt Nhai miếng cơm thấm từng giọt lệ cô Gió Nam hạn rạn chân chim lời hát Bao nỗi niềm thổi bạt trái trăng khô.