thivien.net
Bài thơ: Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài - 和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其二-自述感懷 (Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹)
Niêm luật thành ngâm miễn oán ta, Thanh tao vị giải ý vân hà. Vô tài ỷ lại Kinh sinh bút, Hữu hạnh truy tuỳ trưởng giả xa. Chính sự văn chương quy biểu chánh, Hoạn đồ thân thế cảm vinh hoa. Tư công thử hậu kiều xuân tín, Lai phục tương kỳ hỷ nhạn qua…