thivien.net
Bài thơ: Thăng Long kỳ 1 - 昇龍其一 (Nguyễn Du - 阮攸)
Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng, Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long. Thiên niên cự thất thành quan đạo, Nhất phiến tân thành một cố cung. Tương thức mỹ nhân khan bão tử, Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông. Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ, Ðoản địch thanh than…