thivien.net
Bài thơ: Tiên thành lữ khứ kỳ 2 - 仙城旅去其二 (Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜)
Bi, hoan, ly, hợp, hướng thuỳ trần? Lạc lạc phong trần vạn lý thân. Vị bốc minh niên hà xứ trú? Ẩm băng duy đối kính trung nhân.