thivien.net
Bài thơ: Cái bụng thiêng - Mukaddes Karın (Nazim Hikmet - Nâzım Hikmet)
Thi Viện - Bài thơ: Cái bụng thiêng - Mukaddes Karın (Nazim Hikmet - Nâzım Hikmet)