thivien.net
Bài thơ: Ngọc tỉnh liên phú - 玉井蓮賦 (Mạc Đĩnh Chi - 莫挺之)
Khách hữu: Ẩn kỷ cao trai, hạ nhật chính ngọ. Lâm bích thuỷ chi thanh trì, vịnh phù dung chi Nhạc phủ. Hốt hữu nhân yên: Dã kỳ phục, hoàng kỳ quan. Huýnh xuất trần chi tiên cốt, lẫm tích cốc chi cù nhan. Vấn chi hà lai, viết tòng Hoa San. Nãi thụ chi…