thivien.net
Bài thơ: Tìm về (Lưu Quang Vũ)
Chúng ta bỏ làng ra đi cánh đồng quê hoa dại mọc thân ngựa đá bên cầu rêu xám dây bìm bìm leo kín cỏ hoang che vết chân người bỏ con sông quê bên lở bên bồi anh em mỗi người mỗi ngả thầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào ra cơn nắng mưa bật gốc tre già bình g…