thivien.net
Bài thơ: Lạc hoa - 落花 (Lý Thương Ẩn - 李商隱)
Cao các khách cánh khứ, Tiểu viên hoa loạn phi. Sâm si liên khúc mạch, Điều đệ tống tà huy. Trường đoạn vị nhẫn tảo, Nhãn xuyên nhưng dục quy. Phương tâm hướng xuân tận, Sở đắc thị triêm y.