thivien.net
Bài thơ: Hỏi cua, cua nói có (Khuyết danh Việt Nam)
Hỏi cua, cua nói có, Hỏi vò vọ, vò vọ nói không. Cơ chi có ngôi miếu giữa đồng, Thề cho hẳn dạ kẻo lòng anh nghi.