thivien.net
Bài thơ: Em ôm bó mạ xuống đồng (Khuyết danh Việt Nam)
Em ôm bó mạ xuống đồng, Miệng ca, tay cấy mà lòng nhớ ai. Ai về đường ấy hôm mai, Gửi dăm điều nhớ, gửi vài điều thương. Gửi cho đến chiếu đến giường, Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm.