thivien.net
Bài thơ: Con cua hai càng (Khuyết danh Việt Nam)
Con cua hai càng Con cua bò ngang Nó đi rềnh ràng Nó đi lang thang Nó đi vô hang Tìm đâu cho thấy.