thivien.net
Bài thơ: Khuất phục - Pokora (Jiří Wolker)
Thi Viện - Bài thơ: Khuất phục - Pokora (Jiří Wolker)