thivien.net
Bài thơ: Mị (Hoa Trên Đồng)
Chỉ sợ say rồi không chịu tỉnh Chỉ sợ yêu quá không đành buông Mộng mị đê mê một cõi người Ảo ảnh hư vô hoá ngàn năm