thivien.net
Bài thơ: Tảo hành - 早行 (Gia Luật Sở Tài - 耶律楚材)
Mã đà tàn mộng quá hàn đường, Đê chuyển ngân hà dạ dĩ ương. Nhạn tích ấn khai sa ngạn nguyệt, Mã đề đạp phá bản kiều sương. Thang hàn mão tửu lưỡng tam trản, Dẫn thuỵ tân thi tứ ngũ chương. Cổ đạo trì trì tứ thập lý, Thiên Sơn thanh hiểu nhật thương …