thereporter.asia
เดลล์ อีเอ็มซี เปิดตัว Z9264F-ON แฟบริค สวิตช์ 100GbE - TheReporter.asia
เดลล์ อีเอ็มซี ผู้ริเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบเปิด (Open Networking) เปิดตัว Z9264F-ON แฟบริค สวิตช์ ความเร็ว 100GbE ใน Z-series รุ่นล่าสุด