themoneyglory.com
Rafael Holdings: Entre la inversió immobiliària i la biotecnologia
Rafael Holdings és un spin-off de IDT Corporation, que combina la inversió immobiliària amb el sector de la biotecnologia.